Mangga Gladhen Bisnis

SentraClix DbClix

Pages

Sabtu, 19 Juni 2010

ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA DALAM BIDANG FONOLOGI

Sumber Lisan

Guneman ing kos.

Tabuh : 18:30 WNIK

Tanggal : 26 April 2010

Fonem /d/ diucapkan /dh/

Gojekan ing kos nalika arep tuku sega.

Abdan : Pin, iki rep tuku nyang ngendhi to?

Ipin : neng ngarep kos wae yuh.

ngendhi seharusnya ngendi

Abdan : Yo ayuh, aku manut tapi suwi rak? Mengko ra dhodhol piye?

Ipin : Iya ketoke sepi kae.

dhodhol seharusnya dodol

Ipin : Iki dhitunggoni ora?

Abdan : Iya to!

dhitunggoni seharusnya ditunggoni

Nonton TV ing Kos sawise kuliah.

Bayu : Ndra, ki suratku rung dhitandatangani Pak Bambang. Deweke rung setuju Ndra.

Indra : Lah ganti judul wae Yu, sapa ngerti setuju.

dhitandhatangani seharusnya ditandhatangani

deweke seharusnya dheweke

Ing mburi kos nalika simbah nyaponi latar.

Bayu : Mbah, niku kok dereng dhadhos.

Simbah : iya ki rung ana duwit ki.

Dhadhos seharusnya dados

Sore-sore arep dolanan menyang kampus.

Indra : Yu, melo dholan oga?

Bayu : yuh meh neng ngendi?

Dholan seharusnya dolan

Fonem /dh/ dibaca /d/

Nonton TV ing Kos sawise kuliah.

Bayu : Ndra, ki suratku rung dhitandatangani Pak Bambang. Deweke rung setuju Ndra.

Indra : Lah ganti judul wae Yu, sapa ngerti setuju.

deweke seharusnya dheweke

Kiwil balik saka ngomah.

Bayu : iki dodol kudus apa Wil?

Kiwil : iya kuwi sing nggawa Masku.

Dodol seharusnya dhodhol

Fonem /e/ dibaca /i/

Arep tuku rames.

Abdan : Yo ayuh, aku manut tapi suwi rak? Mengko ra dhodhol piye?

Ipin : Iya ketoke sepi kae.

suwi seharusnya suwe

Fonem /a/ dibaca /e/

Ing warung.

Abdan : iki tuku apa meneh?

Ipin : sembarang Dan.

meneh seharusnya maneh

Diftong /ae/ dibaca /e/

Ing Kos nalika mangan bareng.

Abdan : Ngono we ya pin.

Ipin : iya kena.

we seharusnya wae

Ngenteni kanca karo nonton TV.

Bayu : Kiwil kok ra tekan-tekan ya?

Agus : Ke loh wis teka.

Ke seharusnya kae

Fonem /th/ dibaca /t/

Ndandani canthelan klambi

Dias : kuwe jajal pakune ditutuk nganggo iki.

Adi : Iya mengko.

ditutuk seharusnya dithuthuk

Fonem /u/ dibaca /o/

Sore-sore arep dolanan menyang kampus.

Indra : Yu, melo dholan oga?

Bayu : yuh meh neng ngendi?

Melo seharusnya melu

Fonem /e/ dibaca /i/

Nembe nggarap tugas.

Indra : heh kuwene di potokopi kana.

Bayu : iya, iki arep.

kuwene seharusnya kuwine

Fonem /f/ dibaca /p/

Nembe nggarap tugas.

Indra : heh kuwene di potokopi kana.

Bayu : iya, iki arep.

potokopi seharusnya fotokopi

Fonem /o/ dibaca /u/

Sore-sore arep dolanan menyang kampus.

Indra : arep melo dulan ra?

Bayu : neng ngendi Ndra?

Dulan seharusnya dolan

ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA DALAM BIDANG MORFOLOGI

Sumber lisan

Guneman ing kos.

Tabuh 16:00 WNIK

Tanggal 25 April 2010

Panambang -ane yang tidak dilesapkan

Guyonan ing kos.

Dias : Yu, bapakane kowe wis tau ngeneh durung?

Bayu : urung ki, lah ngapa yas?

Bapakane seharusnya bapane (dialek Tegal)

Penulisan Morfem yang salah

Lagi nonton TV bareng.

Bayu : Sak jurusan mengko kon padha nonton kethoprak?

Adi : rombelku ora wajib kok.

Sak jurusan seharusnya sakjurusan

Seselan yang berlebihan

Ing parkiran kampus.

Restu : Montore takditumpaki aku ae.

Ari : iya kena dadi aku mbonceng.

Takditumpaki seharusnya taktumpaki

Ater-ater anuswara yang tidak digunakan

Lagi sarapan bareng ing warung.

Agus : Pakane akeh kok ra gedhe-gedhe cah.

Kohar : lah wong mikir kok.

Pakane seharusnya mangane

Ing kos bar nggarap tugas.

Bayu : Potokopi tugas iki neng Venus yuh.

Indra : kowe wae sing mangkat!

Potokopi seharusnya motokopi

Nonton TV bareng.

Kohar : Kowe wis sinauni bab anakes rung?

Adi : urung ki.

Sinauni seharusnya nyinauni

Ing ngarep kos.

Adi : Badhe tandur napa mbah?

Simbah : iki nandur wit lombok.

Tandur seharusnya nandur

Penggunaan ater-ater yang tidak sesuai

Ing ngarep kos karo dolanan gitar.

Adi : kowe njupuk neng ngomahe sapa?

Bayu : Iki mau neng kamare Mas Dedi.

Ngomahe seharusnya umahe

Ater-ater yang tidak digunakan

Ing ngarep kos ngenteni terang.

Indra : udanen yah?

Bayu : Iya mau ra nggawa paying.

Udanen seharusnya kudanan

ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA DALAM BIDANG FONOLOGI

Sumber tertulis

Makalah Seminar Nasional “Model Pembelajaran Sastra Wayang yang Memikat” oleh Dr. Teguh Supriyanto dan Ki Trontong Sadewa

Waktu : Minggu, 14 Juni 2009

Fonem /b/ dibaca /m/

Kayam (2001) mratelaken bilih tiyang Jawi lan wayang mboten saged kapisahaken.

Mboten seharusnya boten

Fonem /a/ dibaca /e/

Drama tragedi menika cerita drama ingkang kasusun kanthi migatosaken kasedhihan ing pungkasaning ceriyos.

Pemanggih seharusnya pamanggih

Ceriyos seharusnya cariyos

Fonem /y/ dibaca /w/

Synopsis kedah kajumbuhaken kalayan wekdal pembelajaran (alokasi waktu).

Kalayan seharusnya kalawan

ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA DALAM BIDANG MORFOLOGI

Sumber tertulis

Makalah Seminar Nasional “Model Pembelajaran Sastra Wayang yang Memikat” oleh Dr. Teguh Supriyanto dan Ki Trontong Sadewa

Waktu : Minggu, 14 Juni 2009

Penulisan ater-ater yang harus digabung

Ananging sareng ngrembag bab wucalan sastra wayang, literature bab menika sayektosipun awis lan aeng sanget dipun prangguli.

dipun prangguli seharusnya dipunpranggu

Buku teks

Memetri Basa Jawi kelas VII Semester 1

Ater-ater yang tidak tepat

Menika dinten Ngahad ta, Pak. Kula kepengin wonten griya kemawon boten badhe dolan dhateng pundi-pundi.

Kemawon seharusnya mawon

Ater-ater anuswara yang tidak tepat

Pancawati boten wonten setunggal-tunggala ingkang kwagang ngadhepi indrajit amarga piyambakipun mbekta pusaka Nagapasa ingkang saged ngedalaken maewu-ewu sawer wisa ingkang saged mejahi mengsahipun.

Ngedalaken seharusnya medalaken

Caraka

Buletin Konggres Bahasa Jawa IV

Tahun 2006

Panambang –aken yang ditulis tidak sempurna

Ngrembakaken seharusnya ngrembakakaken

tindaken seharusnya tindakaken

Penulisan ater-ater yang salah

Dipun ginakaken seharusnya dipun-ginakaken

Dipun tindaken seharusnya dipuntindakaken

Ater-ater sa-/sak- yang menghilangkan bentuk aslinya

Kabeh prelu ngukup sakehing unsur sing siji-sijine ora bisa dipisahake.

Sakehing seharusnya saakehing

Penulisan ater-ater anuswara yang salah

Babagan alokasi anggaran kanggo ngragadi kabeh ayahan ngenani basal an sastra Jawa ana ing sekolahan prelu cukup.

Ngragadi seharusnya mragadi

Ater-ater ke- yang tidak diluluhkan

Rencana lan strategi kanggo ndayakake basa lan sastra basa Jawa prelu modhal dhasar sing kukuh yakuwi rupa keteresnan marang basa lan sastra Jawa.

Ketresnan seharusnya katresnan

Daftar Pustaka

Widada, dkk.2001.Kamus Bahasa Jawa.Yogyakarta:Kanisius

TUGAS KELOMPOK

ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA TUTURAN ANAK KOS PUTRA

TUTURAN ANAK KOS

A. Kesalahan Fonologi

v Fonem /i/ ditulis menjadi /u/ jukut

DHIALOG: ”kae dhuwitmu tiba, cepetan jukut kana”.

SALAH BENAR

jukut jikut

v Fonem /b/ ditulis menjadi /g/

DHIALOG: ”halah… guwang kana wis mampu kaya ngono kok!”

SALAH BENAR

guwang buwang

v Fonem /i/ ditulis menjadi /a/ silah

DHIALOG: ”Har, bukumu taksilahe ya!”

SALAH BENAR

silah silih

v Fonem /e/ ditulis menjadi /i/

DHIALOG: ”wow dileng cewek bae ora blenger-blenger”.

SALAH BENAR

dileng deleng

v Fonem /i/ ditulis menjadi /e/

DHIALOG: ”halah… wernane puteh, ora seneng aku, cepet ceprot si”.

SALAH BENAR

puteh putih

DHIALOG: ”kok ana geteh nang kene mau geteh apa ek cah?”

SALAH BENAR

geteh getih

v Fonem /p/ ditulis menjadi fonem glotal /?/

DHIALOG: ”kuwe kuwi nek upacara langsung sema?ut”.

SALAH BENAR

Sema?ut semaput

v Fonem /t/ ditulis menjadi /d/ rambude

DHIALOG: ”ye… rambude lebar dhiribondhing ya, ye tambah ayu dadine”.

SALAH BENAR

rambude rambute

v Fonem /o/ ditulis menjadi /u/ tulak

DHIALOG: ”aku wingi ngajuke skripsi durung apa-apa kok langsung ditulak”.

SALAH BENAR

tulak tolak

v Penambahan fonem /h/

DHIALOG: ”gaweh media yuh kanggo micro ngesuk”.

SALAH BENAR

gaweh gawe

v Penambahan fonem /k/ didepan kata

DHIALOG: ”kubengke to rodhane ben tambah resik olehmu ngresiki!”

SALAH BENAR

kubengke ubengke

A. Kesalahan Morfologi

v Perulangan kata majemuk seluruhnya

DHIALOG: ”warung kae nek dodolan buah ya dicampur gedhe-gedhe cilik”.

SALAH BENAR

Gedhe-gedhe cilik gedhe cilik-gedhe cilik

v Perulangan kata majemuk sebagian

DHIALOG: ”nang Johar kana lo buku lawas-buku lawas akeh”.

SALAH BENAR

Buku lawas-buku lawas buku-buku lawas

v Perulangan kata majemuk yang dianjurkan sebagian

DHIALOG: ”thukulan wit jati-thukulan wit jati kaya ngene iki lo sing cepet gedhe”

SALAH BENAR

Thukulan wit jati-thukulan wit jati thukulan-thukulan wit jati

v Penulisan kata dasar yang salah

DHIALOG: ”kowe nyilih buku iki arep mok nggo apa sih?”

SALAH BENAR

nggo nganggo (N+kanggo)

v Morfem yang luluh tidak diluluhkan

DHIALOG: ”dadi guru iku kudu wani wicara nang ngarep, soale emang kuwi modhale nek grogi ya malah dadi ketok gobloge”.

SALAH BENAR

Wicara micara

1 komentar:

Bangpek mengatakan...

makasih dah nambah ilmuku

Posting Komentar